05.06.1998 Brian May Rome, Italy
Direct download: https://mega.nz/folder/8sxCWYBb#294lkBA7T6PSihdITyo9XA
length: 50:32, quality: VG [an average audience recording]

09.06.1998 Brian May Paris, France
Direct download: https://mega.nz/folder/A4wVwIAR#9uFSD-kqQryj-K1Zl0237w
length: 48:23, quality: VG [an average audience recording]

11.06.1998 Brian May London, UK
Direct download: https://mega.nz/folder/VwwH3YKJ#aZV07epMzuSnnwDVZJuA3A
length: 56:25, quality: G+ [the sound may be affected by distortion or other issues]

16.06.1998 Brian May London, UK
Direct download: https://mega.nz/folder/Qp4izIwA#TPMmj-HTZWJt_0_yDR2p8A
length: 37:39, quality: EX- [the sound is almost excellent]

15.09.1998 Brian May Gijon, Spain
Direct download: https://mega.nz/folder/R1530AhZ#A3hYxFqhJmUcP4HqtMDyKA
length: 113:47, quality: G [a barely listenable recording, possible distortion]

17.09.1998 Brian May Barcelona, Spain
Direct download: https://mega.nz/folder/0phXDYIC#1Mhp11woOl1I-AvjeL_MLg
length: 115:54, quality: VG [an average audience recording]

18.09.1998 Brian May Madrid, Spain
Direct download: https://mega.nz/folder/Yo5mQS4T#bFt7qBa5XP29YplwTfyyFA
length: 104:48, quality: G- [the sound is really bad]

20.09.1998 Brian May Brussels, Belgium
Direct download: https://mega.nz/folder/5k5ElCIa#4W93rkq4hIvKiqq6fgebDg
length: 117:42, quality: VG [an average audience recording]

22.09.1998 Brian May Paris, France
Direct download: https://mega.nz/folder/Ip4ByCiR#5vC_y-m7zzZO6HYybMP0yw
length: 123:17, quality: VG [an average audience recording]

23.09.1998 Brian May Utrecht, The Netherlands
Direct download: https://mega.nz/folder/9l5izIBI#ok4EkXXO1uK737uAdcTYlw
length: 123:27, quality: VG+ [a very enjoyable recording]

24.09.1998 Brian May Groningen, The Netherlands
Direct download: https://mega.nz/folder/Nkx1BSzY#RYM_YuJ3rBE2_5eJ7ffxQg
length: 118:56, quality: VG+ [a very enjoyable recording]

24.09.1998 Roger Taylor Surrey, UK
Direct download: https://mega.nz/folder/ww4ClDIT#gxJdN_PfmbM58VipvmZs_Q
length: 44:47, quality: EX- [the sound is almost excellent]

28.09.1998 Brian May Stockholm, Sweden
Direct download: https://mega.nz/folder/wooAQQjA#-aMCX75EllWeEhHamaRkqA
length: 106:42, quality: VG- [not a very good recording, the sound may be muffled]

30.09.1998 Brian May Warsaw, Poland
Direct download: https://mega.nz/folder/c54AyKbY#72ym0d88LefDvqdfFm8ViA
length: 128:48, quality: G+ [the sound may be affected by distortion or other issues]

03.10.1998 Brian May Hamburg, Germany
Direct download: https://mega.nz/folder/d4h21KxK#3XFm0nDFGrhop9U6fJp6eQ
length: 135:29, quality: VG+ [a very enjoyable recording]

05.10.1998 Brian May Cologne, Germany
Direct download: https://mega.nz/folder/VlhnFYIY#5dJZdc_m2ID6ajV3p6k5cg
length: 127:40, quality: G [a barely listenable recording, possible distortion]

07.10.1998 Brian May Stuttgart, Germany
Direct download: https://mega.nz/folder/Yw5DHSST#M4e5oezDzKnsVm35pcdMQA
length: 118:43, quality: VG [an average audience recording]

08.10.1998 Brian May Munich, Germany
Direct download: https://mega.nz/folder/h4g1TSRQ#dtc_H6kTD2H1Srhi7K5TXg
length: 126:28, quality: VG [an average audience recording]

10.10.1998 Brian May Vienna, Austria
Direct download: https://mega.nz/folder/4s5EkILQ#ebwzgUKXZ4VqT2dQVVa4ug
length: 123:04, quality: VG [an average audience recording]

12.10.1998 Brian May Budapest, Hungary
Direct download: https://mega.nz/folder/Rso1jaKb#0RsfK2aBeky3vvhNxivivw
length: 107:19, quality: VG [an average audience recording]

13.10.1998 Brian May Linz, Austria
Direct download: https://mega.nz/folder/85wQUCLC#PzTd_LppF-SXpbBHyV0j2g
length: 127:03, quality: VG+ [a very enjoyable recording]

14.10.1998 Roger Taylor London, UK
Direct download: https://mega.nz/folder/B4x2nBhT#1sRLgIf0QgIC_l02qzlMIA
length: 87:41, quality: VG- [not a very good recording, the sound may be muffled]

18.10.1998 Brian May Milan, Italy
Direct download: https://mega.nz/folder/9g4WjAqa#u9lqE7eQUlfeD5tbbLl9gw
length: 110:11, quality: VG+ [a very enjoyable recording]

19.10.1998 Brian May Zurich, Switzerland
Direct download: https://mega.nz/folder/RogEiagJ#nsoFXm96H1Q9qY3YUTuK6A
length: 117:40, quality: VG [an average audience recording]

22.10.1998 Brian May Prague, Czech Republic
Direct download: https://mega.nz/folder/5hoTCQ5K#UTeBwKW1rAQMbPYrHSSe1A
length: 123:02, quality: G [a barely listenable recording, possible distortion]

24.10.1998 Brian May Nottingham, UK
Direct download: https://mega.nz/folder/kk4UQIzD#YSaKbnX50x-Wfx3ODoTRsA
length: 124:28, quality: VG [an average audience recording]

25.10.1998 Brian May London, UK
Direct download: https://mega.nz/folder/R4xVkQjT#3tu0fr_txK2vLDJB7Dv_PQ
length: 125:30, quality: VG [an average audience recording]

28.10.1998 Brian May Birmingham, UK
Direct download: https://mega.nz/folder/c4hjWKoB#ljG-S2EiGjla4rpjHdh5pw
length: 136:49, quality: VG+ [a very enjoyable recording]

30.10.1998 Brian May Newcastle, UK
Direct download: https://mega.nz/folder/AtgikS4A#zYrj-DdFUQ3ECoJOv-UbRw
length: 125:33, quality: VG [an average audience recording]

31.10.1998 Brian May Manchester, UK
Direct download: https://mega.nz/folder/F4wEkSxa#LHHztzBzz2_uj50ILAs6Yw
length: 128:54, quality: VG [an average audience recording]

02.11.1998 Brian May Sheffield, UK
Direct download: https://mega.nz/folder/Ngw2CAzI#UWWCBX4UnzHatnvalVbAQg
length: 136:54, quality: VG- [not a very good recording, the sound may be muffled]

03.11.1998 Brian May Glasgow, UK
Direct download: https://mega.nz/folder/cp5FzIgb#2heB5qCKFMrmfQXAgwkGgQ
length: 123:03, quality: VG [an average audience recording]

06.11.1998 Brian May St. Petersburg, Russia
Direct download: https://mega.nz/folder/th4EyKzK#9LdqAuJM_UO6UcWO5xg7yA
length: 113:58, quality: VG- [not a very good recording, the sound may be muffled]

07.11.1998 Brian May Moscow, Russia
Direct download: https://mega.nz/folder/to50iS5L#mr7x3ZM1JqZR0tSr4ihllg
length: 107:15, quality: VG- [not a very good recording, the sound may be muffled]

10.11.1998 Brian May Tokyo, Japan
Direct download: https://mega.nz/folder/9gpRjKiY#a0lAuiqH7FERMzgc0SSIbw
length: 129:31, quality: VG+ [a very enjoyable recording]

11.11.1998 Brian May Tokyo, Japan
Direct download: https://mega.nz/folder/k8w3SIJB#KlKNbAKPUzm3V0R7fLEOIg
length: 139:02, quality: EX- [the sound is almost excellent]

13.11.1998 Brian May Nagoya, Japan
Direct download: https://mega.nz/folder/h94BlAwb#l9rNnB7F-qaD5B-BAG32nw
length: 140:43, quality: VG+ [a very enjoyable recording]

14.11.1998 Brian May Osaka, Japan
Direct download: https://mega.nz/folder/ol4yACLB#9RqcwU_qUyssr_RvfV32Ng
length: 132:39, quality: VG+ [a very enjoyable recording]

23.11.1998 Brian May Melbourne, Australia
Direct download: https://mega.nz/folder/ko50xCpY#_T4FdZPWIofvBdcMM_6fCg
length: 131:38, quality: VG [an average audience recording]

25.11.1998 Brian May Sydney, Australia
Direct download: https://mega.nz/folder/s45GRCDC#VxNc9CR0av7nF70XzOX8pg
length: 124:11, quality: VG [an average audience recording]

26.11.1998 Brian May Newcastle, Australia
Direct download: https://mega.nz/folder/4wwgzQiR#G8iUrHYwIoMAnNzSRCuGEg
length: 117:42, quality: G [a barely listenable recording, possible distortion]

28.11.1998 Brian May Brisbane, Australia
Direct download: https://mega.nz/folder/MlhTGAaI#DMjo8m0wyRkcY7q6JNdW4g
length: 124:42, quality: VG [an average audience recording]