1987
06.10.1987 Newcastle, UK EX- 3:56
17.10.1987 No. 73 VG+ 7:06
06.11.1987 London, UK EX 23:59
1988
20.02.1988 Glasgow, UK VG+ 74:56
21.02.1988 Leicester, UK VG 72:22
24.02.1988 Nottingham, UK VG- 79:41
26.02.1988 Manchester, UK VG 71:47
27.02.1988 Bradford, UK VG- 8:18
28.02.1988 Newcastle, UK VG- 72:47
01.03.1988 Southampton, UK VG- 77:09
05.03.1988 Birmingham, UK [2x] EX- 83:26
06.03.1988 Leeds, UK VG 79:10
09.03.1988 Guildford, UK G+ 81:18
10.03.1988 London, UK VG+ 84:03
12.04.1988 Hamburg, Germany G+ 81:09
14.04.1988 Munich, Germany VG 80:42
16.04.1988 Erlangen, Germany [2x] EX 88:27
17.04.1988 Frankfurt, Germany [2x] VG 87:00
19.04.1988 Esslingen, Germany [2x] VG+ 91:43
20.04.1988 Mannheim, Germany [2x] VG 92:44
21.04.1988 Düsseldorf, Germany [2x] VG 94:54
23.04.1988 Dortmund, Germany [2x] VG 95:52
24.04.1988 Bonn, Germany VG- 87:11
12.05.1988 Montreux, Switzerland VG 8:33
04.12.1988 London, UK G- 64:52
1990
01.04.1990 Geneva, Switzerland VG 78:10
23.05.1990 Dortmund, Germany P+ 88:59
24.05.1990 Göttingen, Germany VG 86:47
29.05.1990 Amsterdam, The Netherlands VG+ 59:07
30.05.1990 Neu-Isenburg, Germany VG 90:47
03.06.1990 St. Wendel, Germany G- 49:12
04.06.1990 Nuremberg, Germany G- 87:39
06.06.1990 Mannheim, Germany VG 90:41
07.06.1990 Bielefeld, Germany VG 91:18
15.06.1990 Vienna, Austria G+ 90:13
07.12.1990 London, UK EX 78:13
1991
12.10.1991 Bremen, Germany G+ 44:18
15.10.1991 Munich, Germany VG 75:31
20.10.1991 Wertheim, Germany G 42:21
22.10.1991 Düsseldorf, Germany VG 50:53
1992
30.07.1992 Gosport, UK VG- 86:57
21.12.1992 London, UK VG+ 119:32
22.12.1992 London, UK VG 99:31
1993
29.07.1993 Gosport, UK [2x] G+ 85:36
2013
07.12.2013 Guildford, UK VG 63:55